Скорочені річні звіти про НДР установи за кожен рік оцінювання.

 

2016

 1. “Фізичні та динамічні властивості ансамблю малих тіл сонячної системи” – НАН України – з 01.01.2014 по 31.12.2016 – Чурюмов К.І., чл.-кор. НАН України, д-р. фіз.-мат. наук, проф. – реєстраційний номер 0115U003713 – результат виконання НДР: визначено фізико-хімічних параметріи малих тіл Сонячної системи (морфологія, внутрішня будова, періоди обертання, показники кольору, діаметр, маса, тощо) та відстежено їх зміни з часом. Виконано обробку спектрів довгоперіодичних комет Lovejoy та Catalina , що були одержані в оптичному діапазоні з середньою роздільною здатністю; для цих комет оцінено газопродуктивність молекул C2, C3, CN та відносну пилопродуктивність. Розробки впроваджено на всіх задіяних програмно-апаратних комплексах та застосовуються в обсерваторіях, які здійснюють дослідження об’єктів Сонячної системи.
 2. “Плазмонна сенсорика для високочутливої оптичної діагностики надмалої кількості хімічних речовин і біомолекул” – НАН України – з 01.01.2014 по 31.12.2016 – Стрельчук В.В., д-р.фіз.-мат. наук, доц. – реєстраційний номер 0115U003716 – результат виконання НДР: вивчено механізми взаємодії медичного препарату цефтриаксону з компонентами клітинної оболонки бактерій, її підсилення за рахунок створення його молекулярних систем з наночастинками міді, та фотосенсибілізації для покращення антимікробної дії, а також фармакологічних показників резистентності і таргентності в клінічній практиці.
 3. “Альтернативні моделі для тестування клітинних препаратів на онкогенність” –НАН України – з 01.01.2014 по 31.12.2016 – Гарманчук Л.В. д-р.біол. наук, проф. – реєстраційний номер 0115U003715 – результат виконання НДР: розроблено багатокомпонентної системи із залученням суспензійних, первинних, органних і органотипових культур пухлинних клітин in vitro та індукованих та перещеплених моделей in vivo для скринінгу на онкогенність біологічно-активних та клітинних препаратів, продуцентами яких є різні біологічні об’єкти. Використання охарактеризованих тест-систем з застосуванням широкого спектру біохімічних, імунологічних, морфологічних, цитофлуориметричних методів в скринінгу препаратів клітинного походження на онкогенність в лабораторіях науково-дослідних та медичних установ та установ промислового біотехнологічного сектору з метою забезпечення та проведення якісної клітинної терапії без виражених побічних ефектів останньої.
 4. “Дослідження шляхів хімічної та структурної модифікації біоактивних нанокерамік на основі фосфатів кальцію з метою розроблення нового покоління медичних матеріалів для відновлення кістки, дозованого локального виділення ліків та інших застосувань” – НАН України – з 01.01.2014 по 31.12.2016 – Дубок В.А. д-р. хім. наук, проф. – реєстраційний номер 0115U003714 – результат виконання НДР: Розроблені і удосконалені процеси синтезу біоактивних нанокерамічних матеріалів на основі фосфатів кальцію і методи їх функціоналізації. Досліджені фізико-хімічні властивості і запропоновані рекомендації по застосуванню отриманих нанокерамічних матеріалів для: відновлення кісток, контролю процесу відновлення кісток рентгенівськими методами, прискорення відновлення кісток за рахунок біологічно активного люмінесцентного випромінювання біокераміки і за рахунок вивільнення біологічно активних елементів, що активують синтез необхідних ферментів і остеогенне диференціювання клітин, а також локальної доставки ліків. Отримані результати можуть бути використані для створення нового покоління медичних матеріалів та виробів для відновлення кістки, протезування і діагностичних цілей.
 5. “Нові магнітні матеріали для функціональних елементів спінтроніки” – НАН України – з 01.01.2015 по 31.12.2016 – Товстолиткін О.І. д-р. фіз.-мат. наук, проф. – реєстраційний номер 0115U000975 – результат виконання НДР: виготовлено та дослідженю плівки манганітів La0,6Ca0,4MnO3 та сплаву Ті90Со10 які є перспективними матеріалами для використання в спінтроніці. Результати, отримані в даній роботі, свідчать, що заміщені манганіти схильні, зокрема La0,6Ca0,4MnO3, до утворення різних магнітних фаз, причому об’ємна частка деяких із них може бути настільки малою, що використання стандартних макроскопічних (а іноді і мікроскопічних) методів не дає можливості їх виявлення. Тому перспективним напрямком для керування магнітним фазовим складом, а отже рядом властивостей матеріалу корисних в галузі спінтроніки є зменшення товщин плівок або наноструктурування.
 6. “Динаміка та топологічні структури в Бозе-Ейнштейнівських конденсатах ультрахолодних газів” – НАН України – з 01.01.2015 по 31.12.2016 – Iорговд М.З. д -р. фіз.-мат. наук – реєстраційний номер 0115U003712 – результат виконання НДР: дослiджено динамiку БЕК в ультрахолодних газах з урахуванням дисипативних ефектiв та при наявностi джозефсонiвських контакiв в тороiдальних конфiгурацiях та вплив квенчу взаємодiї домiшок з атомами ультрахолодного газу.
 7. “Розробка нанобіотехнологічних підходів отримання квантових точок сульфіду кадмію та дослідження їх біологічної активності” – НАН України – з 01.01.2014 по 31.12.2016 – Ємець А.І. чл.-кор. НАН України, д-р. біол. наук, проф. – реєстраційний номер 0115U003717 – результат виконання НДР: розроблено методики біофункціоналізації напівпровідникових наночастинок сульфіду кадмію, отриманих за допомогою гриба Pleurotus ostreatus. Отримані результати роботи дають підстави рекомендувати функціоналізовані напівпровідникові наночастинки CdS до застосування у клітинно-біологічних дослідженнях на рослинних об’єктах, оскільки додаткові полімерні оболонки перешкоджають безпосередньому контакту кадмію з внутрішньоклітинним середовищем. Крім того, функціоналізація зумовлює підвищення інтенсивності люмінесценції квантових точок. Їх люмінесценція є довготривалою. Саме висока фотостабільність є передумовою щодо ефективного використання зазначених наночастинок для флуоресцентного мічення клітин.

2017 - 2018

 1. “Спінова динаміка та дисипативні процеси в наноструктурованих матеріалах надшвидкісної антиферомагнітної спінтроніки” – НАН України – з 14.07.2017 по 31.12.2018 – Кравець А.Ф. канд. фіз.-мат. наук, с.н.с. – реєстраційний номер 0117U006356; 0118U003794 – результат виконання НДР: розроблено теорію спінового осцилятора Холла терагерцового діапазону частот на основі скошеного антиферомагнетика; концепція нового типу нанорозмірного генератора сигналів терагерцового діапазону частот на основі антиферомагнітного тунельного контакту; синтетичний антиферомагнетик з температурно індукованим перемиканням магнітних станів. Результати досліджень є важливими для застосування в галузі проєктування швидкодіючих нанопристроїв спінтроніки на основі антиферомагнетиків.
 2. “Прояви темної енергії і темної матерії в модифікаціях стандартної космологічної моделі” – НАН України – з 14.07.2017 по 31.12.2018 – Штанов Ю.В. д-р. фіз.-мат. наук, с.н.с. – реєстраційний номер 0117U006354; 0118U003837 – результат виконання НДР: розроблено теоретичні моделі космологічних та астрофізичних процесів за участю темної матерії і темної енергії та проведено розрахунки спостережних проявів. Результати мають інтерес для космології раннього Всесвіту та теорії поля; вони впроваджуються у навчальний процес на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 3. “Розробка технології виготовлення та дослідження електродинамічних характеристик радіопрозорої, надміцної, високотемпературної кераміки для антенних комплексів” – НАН України – з 14.07.2017 по 31.12.2018 – Пріхна Т.О. чл.-кор. НАН України, д-р. тех. наук, проф. – реєстраційний номер 0117U006355; 0118U003791 – результат виконання НДР: створено методику виготовлення композиційних матеріалів на основі AlN-Y2O3-С(алмаз/сажа), AlN-Y2O3-С(алмаз)-Mo та методика дослідження їх електродинамічних характеристик. Наукове значення отриманих результатів полягає у визначенні впливу технологічного процесу отримання керамік на формування структури консолідованого матеріалу, встановленні залежності між структурними особливостями та характеристиками композитів, насамперед показано вплив структуроутворення на електродинамічні властивості. Практичне значення результатів полягає у створенні композитів з широким комплексом заданих властивостей, які можуть забезпечувати застосування даних керамік в якості радіопрозорих матеріалів.
 4. “Вплив анізометричних наночастинок на електро- і фотоіндуковані перетворення в рідких кристалах” – НАН України – 14.07.2017 по 31.12.2018 – Лебовка М.І. д-р. фіз.-мат. наук, проф. – реєстраційний номер 0117U006352; 0118U003836 – результат виконання НДР: отримано дані про оптичні, електричні та калориметричні властивості рідкокристалічних композитів, допованих вуглецевими нанотрубками, нанопластинками лапоніту та комп’ютерна модель поведінки оптичної густини рідкокристалічних матриць, наповнених наночастинками анізотропної форми. Вперше реалізовано фотоіндукований перехід Фредерікса в сумішах на основі азокси-нематиків з домішкою алкілціанобіфенілу з високою діелектричною анізотропією, а також показано можливість реєстрації такого переходу не тільки за зміною оптичного пропускання (загальновідомий оптичний метод), але і за зміною електропровідності. Передбачені за допомогою комп’ютерної моделі комплексні ефекти кластеризації і орієнтаційного впорядкування можуть бути корисними для пояснення нещодавно опублікованих даних для поведінки оптичної густини РК суспензій наповнених вуглецевими нанотрубками.
 5. “Прогнозування стабільності та довговічності карбінових нанопровідників” – НАН України – з 14.07.2017по 31.12.2018 – Котречко С.О. д-р. фіз.-мат. наук, с.н.с. – реєстраційний номер 0117U006351; 0118U003792 – результат виконання НДР: започатковано новий напрямок у нанофізиці, який полягає в розробці теоретичних основ прогнозування ресурсу нанопристроїв. Встановлено інтервал температур, за яких ресурс (термін експлуатації) карбін-графенових наноелементів цілком достатній для їх практичного використання.
 6. “Встановлення фізичних механізмів збудження молекул кисню у функціональних наносистемах для застосування у медицині” – НАН України – з 14.07.2017 по 31.12.2018 – Чехун В.Ф. акад. НАН України, д-р. мед. наук, проф.; Коломис О.Ф. канд.фіз.-мат. наук, с.н.с. – реєстраційний номер 0117U006345; 0118U003798 – результат виконання НДР: Сстворено гібридні наносистеми оптимального складу для подальшого тестування in vitro та in vivo з метою застосування у ФДТ.
 7. “Властивості, механізми регуляції та функціональна роль систем пасивного та енергозалежного транспорту іонів Са в гладеньком’язових клітинах” – НАН України – з 14.07.2017 по 31.12.2018 – Костерін С.О. акад. НАН України, д-р. біол.наук, проф. – реєстраційний номер 0117U006348; 0118U003793 – результат виконання НДР: отримано нову інформацію щодо біохімічних (іонних, молекулярних та мембранних) механізмів контролю внутрішньоклітинного катіонного (перш за все, кальцієвого та натрієвого) гомеостазу у випадку гладеньких м’язів; це суттєво для розуміння біохімічних аспектів феномену електро- та фармакомеханічного спряження. У практичному ж відношенні ці результати можуть бути корисними при подальшій розбудові нових «молекулярних платформ» - ефективних регуляторів процесу скорочення-розслаблення гладеньком'язевих клітин.
 8. “Молекулярні механізми запального хронічного болю” – НАН України – з 14.07.2017 по 31.12.2018 – Войтенко Н.В. д-р. біол. наук, проф. – реєстраційний номер 0117U006347; 0118U003796 – результат виконання НДР: отримано нові результати, що дозволяють поліпшити розуміння механізмів хронічного болю і сприятимуть розвитку цілеспрямованих стратегій його лікування.
 9. “«Зелений синтез» та оцінка біобезпечності квантум-дот наночастинок сульфіду срібла (І)” – НАН України – з 14.07.2017 по 31.12.2018 – Ємець А.І. чл.-кор. НАН України, д-р. біол. наук, проф. – реєстраційний номер 0117U006349; 0118U003799 – результат виконання НДР: отримані результати роботи дають підстави рекомендувати синтезовані напівпровідникові наночастинки Ag2S до застосування як люмінесцентні мітки у клітинно-біологічних дослідженнях з огляду на інтенсивну люмінесценцію в інфрачервоному діапазоні спектру. Крім того, з урахуванням їх низької токсичності частинки Ag2S є безпечними та перспективними наноматеріалами для фотовольтаїки і сенсорів для медицини.
 10. “Соматичні та гермінальні мутації, які асоційовані із імунологічними порушеннями при раку грудної залози та яєчників у пацієнток з України” – НАН України – з 14.07.2017 по 31.12.2018 – Кашуба В.І. д-р. біол. наук, проф. – реєстраційний номер 0117U006346; 0118U003838 – результат виконання НДР: розроблено науково-методичні пропозиції для створення панелі інформативних генетичних маркерів для виявлення спадкової схильності до раку грудної залози та яєчників, а також ризику розвитку толерантності до імунотерапії цих патологій, рекомендації для їх впровадження. Виявлено спадково обумовлені фактори спадкової схильності розвитку РГЗ та РЯ, досліджено частоту та спектр імунологічних спадково обумовлених та соматичних порушень в досліджуваних вибірках хворих. Створено панель генетичних маркерів для виявлення спадкової схильності до РГЗ та РЯ, а також ризику розвитку толерантності до імунотерапії цих патологій. Створена панель генетичних маркерів може бути рекомендована для використання в установах МОЗ України онкологічного профілю з метою покращення діагностики та лікування раку грудної залози та яєчників.
 11. “Розробка технології інтелектуального управління безпілотними літальними апаратами – НАН України” – з 14.07.2017 по 31.12.2018 – Павлова С.В. д-р. тех. наук, с.н.с. – реєстраційний номер 0117U006350; 0118U003797 – результат виконання НДР: розроблено технологію інтелектуального дистанційного управління БпЛА в умовах наявності тактичного завдання та прототип стенду для випробувань функціонально-програмних елементів інтегрованої авіоніки. Впровадження нової інформаційної технології інтелектуального керування БпЛА в авіаційну галузь буде мати позитивний вплив на розширення спектру застосування БпЛА для виконання стратегічних, тактичних та оперативних завдань, що дозволить збільшити ефективність їх використання. Основні результати роботи становлять наукову основу для створення новітніх безпілотних авіаційних систем в умовах переходу до нових концепцій виконання польотів БпЛА.
 12. “Геометричні властивості метричних просторів, динамічних систем та особливості параболічних рівнянь” – НАН України – з 14.07.2017 по 31.12.2018 – Довгоший О.А. канд. фіз.-мат. наук, с.н.с. – реєстраційний номер 0117U006353; 0118U003795 – результат виконання НДР: розроблено методику дослідження параболічних рівнянь, геометричні властивості динамічних систем, метричних просторів та їх узагальнень. Отримані результати є ґрунтовним внеском до теорії метричних просторів, динамічних систем та теорії рівнянь математичної фізики. Вони можуть бути використані при вивченні процесів термоядерного синтезу дейтерій-трітієвої плазми, процесів фільтрації газів у пористій середі з абсорбцією, просторових дифузій біологічних популяцій, поведінки нестаціонарної неньютонівської рідини.

2019 - 2020

 1. “Нові методи дослідження коректності та розв’язання задач дискретної оптимізації, варіаційних нерівностей та їх застосування” – НАН України – Сергієнко І.В. акад. НАН України, д-р. фіз.-мат. наук, проф. – реєстраційний номер 0119U101608 – результат виконання НДР: створено двоетапні алгоритми для варіаціних нерівностей, варіаційний алгоритм ідентифікації оптимальної потужності точкових джерел, умови оптимальності, стійкої та нестійкої розв’язуваності векторних задач оптимізації різними функціями критеріїв та різними принципами оптимальності. Результати виконаних робіт сприятимуть розв’язанню важливих проблем з різних сфер науки, економіки та суспільного життя України, пов’язаних з моделюванням та розв’язанням складних оптимізаційних задач, задач математичної фізики, оптимального керування різноманітними процесами, обчислювальної математики. Дозволять створити більш ефективне спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання важливих задач в таких галузях, як обробка відео та звукових сигналів, керування транспортними та комунікаційними мережами.
 2. “Елементи надшвидких нейронних систем на основі антиферомагнітних спінтронних наноструктур” – НАН України – Товстолиткін О.І. д-р. фіз.-мат. наук, проф. – реєстраційний номер 0119U101609 – результат виконання НДР: отримано результати числового моделювання процесу генерації імпульсних сигналів у спіновому осциляторі Холла на основі біанізотропного антиферомагнетика, що керується слабким вхідним змінним струмом і сталим струмом зміщення. Створено теоретичну модель динаміки намагніченості у феримагнітних матеріалах з антипаралельно направленими спіновими підґратками під дією спін-обертового ефекту. Результати досліджень є важливими як з фундаментальної, так і прикладної точки зору, зокрема для застосування в галузі проектування швидкодіючих нанопристроїв спінтроніки на основі антиферомагнетиків та створення надшвидких інформаційних систем і технологій нового покоління у терагерцовому діапазоні частот.
 3. “Фазоваріаційне підвищення інформативності рентгенівської радіографії з аналітичним врахуванням ефектів багатократності розсіяння” – НАН України – Лізунов В.В. д-р. фіз.-мат. наук – реєстраційний номер 0119U101722 – результат виконання НДР: створено динамічну дифракційну модель формування зображень слабопоглинаючих некристалічних об'єктів малих розмірів. результати роботи можуть мати важливе значення для медичної діагностики. Традиційні методи рентгенографії, основані на реєстрації абсорбційних рентгенівських зображень, обмежені в чутливості і не можуть забезпечити впевнене розпізнавання внутрішніх органів живих організмів без використання контрастувальних речовин, в якості яких широко використовуються достатньо шкідливі солі барію, розчини йодовмісних сполук та ін. Разом з тим застосування методів фазоконтрастної радіографії для медичної діагностики дозволить забезпечити контраст інтенсивності зображень при діагностиці об’єктів розмірами порядку мікрометрів.
 4. “Динаміка колоїдних частинок та бактерій в анізотропному середовищі” – НАН України – Назаренко В.Г. д-р. фіз.-мат. наук – реєстраційний номер 0119U101723 – результат виконання НДР: створено експериментальну модельну систему для дослідження колективної поведінки організмів (бактерій) та їхньої динаміки в анізотропному середовищі. Розуміння впливу розміру та системи органоїдів руху бактерій на характер їх траєкторій та швидкості, дає можливість ефективно дослідити поведінку бактерії на підкладках м’якої речовини “soft matter”, що в подальшому відкриває можливість вивчити вплив антибіотиків на бактеріальні мікроорганізми, та їх стійкість до антибіотиків (антимікробна резистентність). Вивчення поведінки бактерій в ліотропному рідкому кристалі, яке максимально наближене до природніх умов демонструє перспективи розширення існуючих уявлень про мікроорганізми та привносить нові можливості вдосконалення технології розробки антибактеріальних засобів.
 5. “Роль турбулентних і хвильових процесів у космічній плазмі” – НАН України – Черемних О.К. д-р. фіз.-мат. наук, проф. – реєстраційний номер 0119U101631 – результат виконання НДР: розроблено методику проведення статистичного, спектрального та вейвлет аналізу даних багато- супутникових експериментів. І застосування її до аналізу процесів в космічній плазмі. Проведено теоретичні дослідження поздовжніх і похилих МГД-мод на межі розділення двох середовищ, що рухаються із різними швидкостями. Розроблено методи математичного і теоретичного дослідження низькочастотних кінетичних хвиль. Результати досліджень дозволять отримати нові знання про поведінку космічної плазми, будуть використані для прогнозування космічної погоди, а також для підготовки українських та міжнародних космічних експериментів. Практична цінність результатів обумовлена їх зв’язком із запланованими космічними експериментами та можливістю виявлення ефектів і передбачення явищ, які підлягають верифікації за даними космічних апаратів. Важливим аспектом є дослідження хвильових процесів включаючи і дисперсійних залежностей використовуючи багатосупутникові методи. А також розгляд генерації низькочастотних плазмових хвиль в передспалаховій плазмі в активній області Сонця та взаємодії сонячних хромосферних струменів з окремими вихорами.
 6. “Дослідження джерел рентгенівського і гамма-випромінювання та перспективи їх спостережень в проекті СТА” – НАН України – Кравчук С.Г. канд. фіз.-мат. наук – реєстраційний номер 0119U101587 – результат виконання НДР: розроблено еволюційну модель залишку Наднової Вітрила та пульсарно-вітрової туманності навколо пульсару Вітрила. Зроблено вибірку масивних галактик та значення їхні рентгенівської температур, металічності, повна маса та маса газу. Проаналізовано спектри нетеплового випромінювання комплексу залишок Наднової Вітрила та пульсарно-вітрова туманність від радіо до гамма діапазону Аналіз рентгенiвського випромінювання активних галактик з подвiйними ядрами (NGC 6240, NGC 3393) за даними Chandra, NuStar, XMM-Newton та iн. Встановлено масу подвійної надмасивної чорної діри в галактиці NGC 6240.
 7. “Іонні та мембранні механізми регуляції кальцієвого гомеостазу та скоротливої активності міометрія на різних стадіях вагітності” – НАН України – Костерін С.О. акад. НАН України, д-р. біол. наук, проф. – реєстраційний номер 0119U101455 – результат виконання НДР: створено математичну модель генерації мускаринового катіонного струму. Отримані результати можуть бути використані науковцями, що займаються проблемами скоротливості як міометрія, так й інших гладеньких м'язів, а також вивченням іонних, молекулярних та мембранних механізмів внутрішньоклітинної сигналізації в гладенько-м'язових клітинах. Очевидно, що результати подібних досліджень можуть бути використані в освітніх цілях при викладанні курсів з молекулярної фізіології, патофізіології, біофізики та біохімії.
 8. “Дослідження протипухлинних властивостей біологічно- активних речовин цитокінінової природи з міцеліальної біомаси лікарських базидієвих грибів” – НАН України – Косаківська І.В. д-р. біол. наук, проф. – реєстраційний номер 0119U101721 – результат виконання НДР: розроблено біотехнологію отримання біологічно активних речовин з протипухлинним ефектом з міцеліальної біомаси лікарських грибів, вирощеної в культурі. Результати роботи дозволять з’ясувати звʼязок між якісним складом і кількісним вмістом цитокінінів у міцеліальній біомасі і лікарськими властивостями грибів для створення на їхній основі лікувально-профілактичних засобів та медичних препаратів.
 9. “Роль метаболічного репрограмування пухлинних клітин у розвитку фенотипу ракових стовбурових клітин (CSCs): внесок адаптерного протеїну Ruk/CIN85” – НАН України – Дробот Л.Б. д-р. біол. наук, проф. – реєстраційний номер 0119U101606 – результат виконання НДР: отримано і систематизовано експериментальні дані стосовно ролі адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у контролі метаболічного репрограмування пухлинних клітин. Вперше встановлено, що адаптерний протеїн Ruk/CIN85 виявляє системні ефекти на зміни метаболому пухлинних клітин, асоційовані з розвитком фенотипу ракових стовбурових клітин. Отримані дані є експериментальним підґрунтям для пошуку і розробки протипухлинних препаратів, скерованих на ракові стовбурові клітини, моніторингу ефективності їх дії з використанням створених нами клітинних технологій.
 10. “Розробка скрінінгової клітинної системи раку молочної залози на базі ЗD-моделі пухлинних сфероїдів, збагачених стовбуровими пухлинними клітинами” – НАН України – Сидоренко М.В. канд. мед. наук – реєстраційний номер 0119U101733 – результат виконання НДР: розроблено модель багатоклітинних пухлинних сфероїдів, збагачених популяцією стовбурових клітин раку (зБПС) лінії MCF-7. Доведено наявність в даній моделі стовбурових пухлинних клітин (СПК), оцінено рецепторний, окислювально-відновний та енергетичний статус пухлинних клітин та їх чутливість до протипухлинної терапії. Використання культури БПС, збагаченої СПК, дозволяє підвищити передбачуваність ефективності і токсичності препаратів щодо пухлинної популяції ще до того, як ліки перейдуть до клінічних випробувань. А це, в свою чергу, знизить кошторисну вартість розробки нових ліків.

 

 2021

 1. “Нові методи дослідження коректності та розв’язання задач дискретної оптимізації, варіаційних нерівностей та їх застосування” – НАН України – Сергієнко І.В. акад. НАН України, д-р. фіз.-мат. наук, проф. – реєстраційний номер 0119U101608 – результат виконання НДР: створено двоетапні алгоритми для варіаціних нерівностей, варіаційний алгоритм ідентифікації оптимальної потужності точкових джерел, умови оптимальності, стійкої та нестійкої розв’язуваності векторних задач оптимізації різними функціями критеріїв та різними принципами оптимальності. Результати виконаних робіт сприятимуть розв’язанню важливих проблем з різних сфер науки, економіки та суспільного життя України, пов’язаних з моделюванням та розв’язанням складних оптимізаційних задач, задач математичної фізики, оптимального керування різноманітними процесами, обчислювальної математики. Дозволять створити більш ефективне спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання важливих задач в таких галузях, як обробка відео та звукових сигналів, керування транспортними та комунікаційними мережами.
  2. “Елементи надшвидких нейронних систем на основі антиферомагнітних спінтронних наноструктур” – НАН України – Товстолиткін О.І. д-р. фіз.-мат. наук, проф. – реєстраційний номер 0119U101609 – результат виконання НДР: отримано результати числового моделювання процесу генерації імпульсних сигналів у спіновому осциляторі Холла на основі біанізотропного антиферомагнетика, що керується слабким вхідним змінним струмом і сталим струмом зміщення. Створено теоретичну модель динаміки намагніченості у феримагнітних матеріалах з антипаралельно направленими спіновими підґратками під дією спін-обертового ефекту. Результати досліджень є важливими як з фундаментальної, так і прикладної точки зору, зокрема для застосування в галузі проектування швидкодіючих нанопристроїв спінтроніки на основі антиферомагнетиків та створення надшвидких інформаційних систем і технологій нового покоління у терагерцовому діапазоні частот.
  3. “Дослідження джерел рентгенівського і гамма-випромінювання та перспективи їх спостережень в проекті СТА” – НАН України – Кравчук С.Г. канд. фіз.-мат. наук – реєстраційний номер 0119U101587 – результат виконання НДР: розроблено еволюційну модель залишку Наднової Вітрила та пульсарно-вітрової туманності навколо пульсару Вітрила. Зроблено вибірку масивних галактик та значення їхні рентгенівської температур, металічності, повна маса та маса газу. Проаналізовано спектри нетеплового випромінювання комплексу залишок Наднової Вітрила та пульсарно-вітрова туманність від радіо до гамма діапазону Аналіз рентгенiвського випромінювання активних галактик з подвiйними ядрами (NGC 6240, NGC 3393) за даними Chandra, NuStar, XMM-Newton та iн. Встановлено масу подвійної надмасивної чорної діри в галактиці NGC 6240.
  4. “Іонні та мембранні механізми регуляції кальцієвого гомеостазу та скоротливої активності міометрія на різних стадіях вагітності” – НАН України – Костерін С.О. акад. НАН України, д-р. біол. наук, проф. – реєстраційний номер 0119U101455 – результат виконання НДР: створено математичну модель генерації мускаринового катіонного струму. Отримані результати можуть бути використані науковцями, що займаються проблемами скоротливості як міометрія, так й інших гладеньких м'язів, а також вивченням іонних, молекулярних та мембранних механізмів внутрішньоклітинної сигналізації в гладенько-м'язових клітинах. Очевидно, що результати подібних досліджень можуть бути використані в освітніх цілях при викладанні курсів з молекулярної фізіології, патофізіології, біофізики та біохімії.
  5. “Дослідження протипухлинних властивостей біологічно- активних речовин цитокінінової природи з міцеліальної біомаси лікарських базидієвих грибів” – НАН України – Косаківська І.В. д-р. біол. наук, проф. – реєстраційний номер 0119U101721 – результат виконання НДР: розроблено біотехнологіяю отримання біологічно активних речовин з протипухлинним ефектом з міцеліальної біомаси лікарських грибів, вирощеної в культурі. Результати роботи дозволять з’ясувати звʼязок між якісним складом і кількісним вмістом цитокінінів у міцеліальній біомасі і лікарськими властивостями грибів для створення на їхній основі лікувально-профілактичних засобів та медичних препаратів.

2022

 1. “Особливості структури гіпокампа та когнітивної функції у мишей за умов антибіотико-індукованого дисбіозу кишечника в системі “матір-дитина”” – Скибо Галина Григорівна, чл.-кор. НАН України, д.м.н., проф. – реєстраційний номер 0122U002424 – результат виконання НДР: було оцінено вплив застосування антибіотиків у мишей протягом вагітності на пам’ять і структуру гіпокампа їх молодого потомства. Було показано, що у потомства мишей, які отримували суміш антибіотиків протягом 2-го і 3-го тижнів вагітності, відзначалося порушення просторової пам’яті та навчання, що проявлялося у статистично значущому збільшенні часу пошуку прихованої платформи протягом 2-3 днів тестування у водному лабіринті Моріса, а також довжини пройденого шляху на 3-й день тестування, порівняно з контрольними тваринами. Під час виконання проекту було з’ясовано, що застосування антибіотиків у мишей протягом 2-го і 3-го тижнів вагітності має негативний вплив на просторову пам’ять, клітинну структуру й синаптичну пластичність гіпокампа, а також рівень постнатального нейрогенезу в зубчастій звивині молодого потомства.
  2. “Розробка фізико-хімічних засад активованого плазмою синтезу в плазмово-рідинних системах нанорозмірного карбіду та нітриду бора” – Федорович Олег Антонович, к.ф.-м.н., с.н.с. – реєстраційний номер 0122U002464 – результат виконання НДР: розроблено методику досліджень умов генерації потужних збіжних акустичних хвиль в акусто-резонансних рідинних системах. Необхідність підвищення селективності плазмово-хімічних перетворень є дуже актуальною задачею, це пов’язано з переходом від хімічної промисловості до «зеленої хімії». Для «зеленої хімії» є перспективними процеси в надкритичних флюїдах (води, вуглекислого газу). Вода в надкритичних умовах необмежено змішується з киснем, воднем і вуглеводнями, полегшуючи їх взаємодію один з одним. Отримати такі надкритичні умови в рідинах можна в плазмово-рідинних системах з імпульсним розрядом. Використання імпульсного електричного розряду в рідині зумовлює появу нових чинників: сильне ультрафіолетове випромінювання, акустичні або навіть ударні хвилі. Крім того, акустичні коливання в таких системах можуть бути використані в якості додаткового механізму впливу на хімічні перетворення.

Please publish modules in offcanvas position.